بنگاه بانک لباس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1271
بنگاه بانک لباس

توضیحات آگهی

به تعدادی چرخکار(وردست) ماهر یا نیمه ماهر خانم نیازمندیم